LogopedaLogopeda/ Neurologopeda oferuje pomoc w zakresie:

  • • diagnozy stanu rozwoju mowy,

  • • terapii zaburzeń mowy na różnych etapach rozwoju ( seplenienie, rotacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, fonacji ( mówienie z dużym wysiłkiem, mówienie bardzo głośne),

  • • terapia mutyzmu ( zaburzenia lękowe oraz fobia przed mówieniem poza domem, np. w przedszkolu, szkole),

  • • treningów dla dzieci jąkających się i zacinających się – niepłynność mowy,

  • • terapii opóźnienia rozwoju słowno- pojęciowego ( ubogi słownik dziecka, mało mówi i trudno nawiązuje kontakty, nieumiejętność spójnego wypowiadania się, nie rozumie wielu pojęć, ma trudności w analizie słuchowej),

  • • terapii – Afazja – częściowa lub całkowita utrata mowy już nabytej ( budowa i odbiór wypowiedzi, która następuje na skutek uszkodzenia struktur mózgowych u osób po wypadkach, chorobach mózgu, w wyniku zmian starczych), dyzartia.