Oferta Poradni Sofia

• diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna,
• diagnoza poziomu inteligencji testami WAIS-R i WISC-R,
• badania testami psychologicznymi,
• badanie predyspozycji zawodowych,
• terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna,
• terapia psychologiczna małżeńska / partnerska,
• terapia uzależnień behawioralnych ( np. od Internetu, hazardu, zakupów, seksu ),
• terapia uzależnień od środków psychoaktywnych (np. od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów, telefonu),
• terapia zaburzeń psychotycznych,
• terapia zaburzeń odżywiania,
• trening ortograficzny i graficzny ( kaligrafia), czytania, pisania, liczenia,
• zajęcia socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne dla dzieci i młodzieży z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego,
• trening dla dzieci leworęcznych,
• terapia ręki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
• trening dla dzieci jąkających się i zacinających się,
• terapia zaburzeń komunikacji językowej na różnych etapach rozwoju ( kłopoty artykulacyjne, opóźnienie rozwoju słowno- pojęciowego, mowa bezdźwięczna, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, zniekształcanie głosek, nosowanie, reranie, seplenienie, mówienie zbyt głośne, zbyt ciche), mutyzm,
• trening dla osób z afazją, np. po udarach, wypadkach, przeżyciach traumatycznych, w wyniku zmian starczych ( możliwość w domu pacjenta),
• trening na koncentrację uwagi, EEG Biofeedback
zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terapią sensoryczną,
• zajęcia rewalidacyjne – niepełnosprawności intelektualne w stopniu lekkim i umiarkowanym, mutyzm, sprzężone, autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, ADHD, słabosłyszenie, słabowidzenie
• gimnastyka korekcyjna – wady postawy, trudności ruchowe,
• zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ( dysgrafia, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia),
• zajęcia przygotowujące 5- 6 latków do szkoły, które spełniają lub nie spełniają przygotowania przedszkolnego,
korepetycje dla maturzystów z każdego przedmiotu,
• zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych po każdym etapie kształcenia,
• zajęcia z języka obcego dla dzieci
,
• nauka podstaw języka migowego (grupy 4 osobowe dla dzieci od lat 8 i dorosłych),
• interwencja kryzysowa z możliwością wizyty u pacjenta,
• konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
• zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, dorosłych, nauczycieli,
• korepetycje przedmiotowe dla uczniów,
• korepetycje dla maturzystów .... i ósmoklasistów,
dla seniorów - obsługa laptopa, tableta,
dla seniorów - język obcy.

Wydajemy opinie

• badanie pod kątem możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej w wieku 6 lat (gotowość szkolna),
• badanie pod kątem gotowości szkolnej dzieci 7- letnich ,
• badanie pod kątem odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko 7-letnie,
• badanie pod kątem odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 7
i 8-letnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
• badanie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz warunków i formy egzaminu zewnętrznego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( od klasy IV i dalej - dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia),
• badanie w sprawie trudności nauce i dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka (już od I klasy szkoły podstawowej)
• badanie w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole (indywidualne problemy emocjonalne i edukacyjne),
• badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (każde oddzielnie) ,
• badania specjalistyczne dla dorosłych,
• badanie w sprawie wydawania innych opinii określonych w przepisach prawa,
• badanie psychologiczno – pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności, a także dla lekarzy (dzieci i dorośli),
• badanie psychologiczne osób starających się o posiadanie broni i temu pochodne.
Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów dziecka niepełnoletniego.

Słownik pojęć

sprawdź definicję

Wzory dokumentów

sprawdź definicję

KONTAKT

NPPP Sofia Piotrków Trybunalski

ul. Dmowskiego 30B lok.62
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 533 616 167
e-mail: biuro@poradniasofia-piotrkow.pl

Nasi specjaliści: