Statut Niepublicznej Poradnii Psychologiczno- Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim



Postanowienia ogólne

§ 1


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „ SOFIA” w Piotrkowie Trybunalskim działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

§ 2


1. Poradnia nosi nazwę: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „SOFIA” w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Siedzibą poradni jest lokal nr 44 znajdujący się przy ulicy Dmowskiego 30 c w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Organem prowadzącym poradnię jest osoba fizyczna: Karolina Artowicz- Latocha pełniąca funkcję dyrektora zamieszkała przy ulicy Dmowskiego 30 b m. 68, 97-300 Piotrków Trybunalski.
4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Poradni pełni Kuratorium Oświaty w Łodzi . Adres: 90- 446 Łódź, ul. T. Kościuszki 120 a.
5. Osoba prowadząca rozlicza się w: Urząd Skarbowy 97-300 Piotrków Tryb, ul. Wronia 65

§ 3

Poradnia używa pieczęci:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „ Sofia”
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Dmowskiego 30 c
tel. 533616167
NIP 771-27-29-770 REG.366438833

§ 4

Cele i zadania Poradni




1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, dorosłym, nauczycielom, wychowawcom, specjalistom z placówek oświatowych, przedstawicielom instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, logopedycznej, pedagogicznej, wczesnego wspomagania, integracji sensorycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

2. Do zadań poradni należy w szczególności:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) ustalanie przyczyn trudności dydaktycznych, wychowawczych i emocjonalnych,
c) prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
d) pomaganie w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kariery zawodowej,
e) realizowanie i wspieranie działań profilaktycznych, w tym zapobieganie agresji i uzależnieniom,
f) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
g) udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinom,
h) prowadzenie psychoterapii,
i) prowadzenie terapii małżeńskiej oraz rodzinnej,
j) prowadzenie działalności promocyjnej,
k) organizowanie i prowadzenie integracji sensorycznej,
l) organizowanie i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
m) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzinom ( dysgrafia, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, leworęczność, wady wymowy, autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, ADHD, słabowidzenie, słabosłyszenie, niepełnosprawności intelektualne, ruchowe, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawności sprzężone,
n) upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej,
o) współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, przychodniami lekarskimi, mediami i innymi wg potrzeb,
p) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów.

3. Poradnia realizuje zadania poprzez:
a) diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, konsultacje lekarskie dzieci, młodzieży, dorosłych,
b) terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, psychoterapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) diagnozę specjalistyczną,
d) zajęcia w ramach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
e) zajęcia w ramach integracji sensorycznej,
f) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
g) treningi ortograficzne, kaligraficzne, pisania, czytania, liczenia,
h) zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych po każdym etapie kształcenia,
i) zajęcia przygotowujące 5-6 latków do szkoły,
j) zajęcia rewalidacyjne,
k) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
l) zajęcia socjoterapeutyczne,
m) porady, konsultacje, warsztaty, wykłady, szkolenia,
n) zajęcia grupowe – nauka języka migowego na poziomie podstawowym,
o) kompleksową diagnozę psychologiczno- pedagogiczną pod kątem przygotowania i dojrzałości szkolnej; terapię,
p) kompleksową diagnozę psychologiczno- pedagogiczną pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, głęboka dysleksja rozwojowa); terapię,
q) doradztwo zawodowe,
r) opracowywanie i publikowanie materiałów metodycznych, artykułów,
s) udział w doskonaleniu zawodowym,
t) działalność szkoleniową,
u) konsultacje i doradztwo.

4. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica/ prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

5. W celu wydania opinii niezbędna jest informacja od wychowawcy z przedszkola, szkoły lub innej placówki, prace dziecka oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

6. W poradni działa zespół opiniujący:
a) o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka,
b) w skład zespołu wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, specjaliści wg potrzeb.

7. W Poradni działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

8. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka planuje i prowadzi terapię na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

9. W skład zespołu Wczesnego wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
a) pedagog,
b) logopeda,
c) psycholog,
d) specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

10. Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy w szczególności:
a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
b) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę w zakresie realizacji programu, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie postępów dziecka,
c) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
d) wprowadzanie zmian w programie wczesnego wspomagania, przystosowanie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

11. Pracę zespołu WWR koordynuje wicedyrektor Poradni.

12. Zespół WWR dokumentuje działania prowadzone w ramach Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania według przepisów prawa.

13. Zadania, o których jest mowa w ust. 6 i 10 są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) szkołami, placówkami oświatowymi i innymi placówkami,
c) pracownikami poradni,
d) innymi specjalistami według potrzeb.

14. Członkowie zespołów zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach.

15. W realizacji zadań statutowych Poradnia współpracuje z innymi poradniami i instytucjami oraz organizacjami lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, dorosłym, w tym z innymi placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej, policją, sądami.

§ 5

Organy poradni oraz zakres ich zadań


1. Organami Poradni są:
a) dyrektor poradni,
b) wicedyrektor poradni,
c) Rada Pedagogiczna w składzie: dyrektor, wicedyrektor, psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta uzależnień, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Dyrektor Poradni:
a) nadaje statut,
b) powołuje i odwołuje wicedyrektora Poradni,
c) ustala wysokość opłat,
d) zarządza majątkiem Poradni,
e) rozstrzyga ewentualne spory między pracownikami Poradni a Dyrektorem, wicedyrektorem lub klientem.

3. Zadania dyrektora Poradni:
a) określa szczegółową organizację Poradni w danym roku,
b) kieruje działalnością poradni,
c) czuwa nad realizowaniem uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji i wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem,
d) zatrudnia i zwalnia pracowników,
e) organizuje pracę administracyjną i gospodarczą Poradni,
f) gospodaruje środkami finansowymi Poradni,
g) prowadzi dokumentacji finansowej Poradni,
h) pełni funkcję przewodniczącego zespołu specjalistów,
i) ustala dzienny czas pracy Poradni,
j) określa zakres zadań pracowników zgodnie z kwalifikacjami posiadanymi przez pracownika i jego stanowiskiem,
k) rozwiązuje sytuacje sporne pomiędzy współpracownikami oraz pomiędzy współpracownikami a osobami korzystającymi z usług poradni; rozwiązuje je w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
l) organizowanie zebrań z udziałem osób zapraszanych przez jej prowadzącego lub na wniosek zespołu specjalistów,

4. Zadania wicedyrektora Poradni:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny,
b) reprezentuje Poradnię na zewnątrz,
c) organizuje zebrania z udziałem osób zapraszanych przez jej prowadzącego lub na wniosek zespołu specjalistów,
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego.

5. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
a) pomaganie w zakresie doradczym dyrektorowi i wicedyrektorowi Poradni,
b) pomaganie w prawidłowym prowadzeniu działalności Poradni,
c) podejmowanie uchwał w zakresie innowacji diagnostycznych i terapeutycznych,
d) udział w doskonaleniu zawodowym,
e) wykonywanie zadań zgodnie z kwalifikacjami i zakresem obowiązków.

§ 6

Organizacja poradni


1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku określa Dyrektor Poradni.
2. Poradnia zatrudnia pracowników w zależności od bieżących potrzeb.
3. Poradnia może również, poza specjalistami, współpracować z innymi specjalistami w zależności od bieżących potrzeb.
4. Poradnia może posiadać filie, którą tworzy prowadzący Poradnię dyrektor oraz określa zakres i teren ich działania.
5. Osoby zatrudnione w Poradni mogą realizować zadania statutowe również poza główną siedzibą Poradni.
6. Poradnia jest czynna 6 dni w tygodniu: od poniedziałku do soboty.
7. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy mogą wykonywać powierzone im obowiązki w dni wolne od pracy.
8. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni.
9. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne
10. W Poradni działa zespół opiniujący o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka oraz zespół realizujący zalecenia w opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

11. W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja:
a) teczki indywidualne badanych (dokumentacja badań),
b) akta osobowe pracowników,
c) dzienniki zajęć specjalistycznych – dokumentacja przebiegu prowadzonej terapii,
d) rejestr wydanych opinii,
e) protokoły posiedzeń zespołu opiniującego,
f) księga kontroli zewnętrznych,
g) księga przyjęć,
h) wnioski, formularze,
i) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
j) inna dokumentacja zgodna z odrębnymi przepisami lub postanowieniami Rady Pedagogicznej.

§ 7

Prawa i obowiązki pracowników


1. Podstawowym obowiązkiem pracowników jest prowadzenie zajęć zgodnie z Zarządzeniami dyrektora za wynagrodzenie uzgodnione z dyrektorem.
2. Pracownicy Poradni realizują zadania statutowe w środowisku klientów poradni: dzieci, młodzieży i ich rodzin, dorosłych, nauczycieli i instytucji.

3. Do obowiązków pracowników Poradni należy w szczególności:
a) tworzenie oraz udostępnianie materiałów oraz treści edukacyjnych stanowiących pomoc dla dzieci, rodziców, dorosłych,
b) prowadzenie badań i działań diagnostycznych,
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
d) wspieranie rodziców w działaniach profilaktyczno- wychowawczych i edukacyjnych,
e) prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
f) prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej.
4. Pracownicy Porani mogą przy wykonywaniu swoich obowiązków współpracować z innymi placówkami i instytucjami.
5. Prawem każdego pracownika Poradni jest otrzymywanie wynagrodzenia za wykonaną pracę zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami z Dyrektorem Poradni.
6. Poradnia zatrudnia pracowników na podstawie umowy zlecenie, umowy o współpracę.
7. W sprawach spornych pracownik ma prawo odwołać się do dyrektora Poradni w terminie 7 dni.
8. Nieujęte przepisy reguluje Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.
9. Pracownicy Poradni są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro klientów poradni.

§ 8

Prawa i obowiązki klientów Poradni


1. Prawem każdego klienta Poradni jest uzyskanie rzetelnej i profesjonalnej pomocy w ramach świadczonych przez Poradnię usług, zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
2. Uzyskanie opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, oraz zaświadczeń zgodnych z uprawnieniami posiadanymi przez pracowników pedagogicznych Poradni, zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi.
3. Uzyskanie informacji dotyczących przebiegu procesu diagnostycznego.
4. Poradnia wydaje opinie na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
5. Obowiązkiem klienta jest uiszczenie opłaty za wykonaną usługę w dniu przeprowadzanych badań lub innego rodzaju zajęć.
6. Obowiązkiem klienta jest niezwłoczne powiadomienie o nieobecności w ustalonym wcześniej terminie.
7. Klient może być skreślony z listy osób korzystających z usług poradni na własną prośbę lub w przypadku, gdy nie wywiąże się on z obowiązków przewidzianych w zawartej przez niego umowie z poradnią.

§ 9

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej


1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „ Sofia” jest samofinansującą się placówką i prowadzi działalność finansową na podstawie odrębnych przepisów.
2. Poradnia pozyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności poprzez: opłaty uzyskiwane z tytułu świadczonych usług, darowizny, środki pomocowe, sponsoring, dotacje z jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zasady odpłatności za usługi edukacyjne regulują odrębne uzgodnienia dyrektora Poradni z klientem zawarte w cenniku oferty usług Poradni.
4. Księgowość jest prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

§ 10

Zasady przyjmowania klientów/ słuchaczy do Poradni


1. Klientem/ słuchaczem Poradni może zostać osoba, która zgłosi się do Poradni i wyrazi takie życzenie.
2. Klientem/ słuchaczem Poradni mogą być dzieci, młodzież i ich rodzice, nauczyciele i dorośli, instytucje.

§ 11

Postanowienia końcowe


1. Zmiany statutu mogą być dokonywane poprzez uchwałę założyciela Poradni.
2. Poradnia może być zlikwidowana przez organ prowadzący poradnię.
3. W razie likwidacji Poradni dokumentacja zostanie zarchiwizowana i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Statut wchodzi w życie po wpisaniu Poradni do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez Powiat Miasto Piotrków Trybunalski.

Z poważaniem
Karolina Artowicz- Latocha